[ سند راهبردی شرکت ]

سند راهبردی سدید
[ در مسیر رشد و بالندگی ]
گسترش و توسعه مداوم تولید لوله های قطور فولادی مورد نیاز کشور با قابلیت رقابت در بازار جهانی
تولید لوله های قطور فولادی در کلاس جهانی براساس استانداردهای جهانی
مشتری مداری و تلاش برای منافع ذینفعان
نوآوری وخلاقیت
احترام به محیط زیست
آموزش (فردی، شغلی و سازمانی)
شایسته سالاری، شایسته پروری، شایسته گزینی
ورزش همگانی
سلامتی، تندرستی، درستکاری