[ سخنان مدیر عامل ]

ما هم اکنون شاهد رقم خوردن وقایع فوق العاده ای در اقتصاد جهانی هستیم. در شرکت لوله و تجهیزات سدید نه تنها باید پیوستگی جهانی با صنعت و تکنولوژی پیشرفته وجود داشته باشد، بلکه لازم است با  بی سابقه ترین وضعیت های رقابتی و تحولات پی در پی نیز تعامل نماییم.
در چنین محیطی مشتریان به دنبال چیزی بیش از ارائه محصول عالی، خدمات و استراتژی هستند ؛ یک تصمیم گیرنده باید دارای چشم انداز و ایده های جدید ، دورنگری و اراده مصمم در زمینه توسعه پایدار باشد.

در شرکت لوله و تجهیزات سدید توسعه پایدار را به عنوان تعهدمان در پیوستگی اهداف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با برنامه های راهبردی بلند مدت و تصمیم گیری های روزمره خود در برنامه های کوتاه مدت تعریف نموده ایم. وجود همسانی و تناسب بین اهداف کوتاه مدت و اقدامات و استراتژی بسیار مهم است.

این تعادل به آن معنی نیست که جهت تحقق اهدافمان اعتقادات اصولی خود را رها نماییم بلکه جهت برقراری موثر این تعادل باید انعطاف پذیری و سازگاری با تغییرات در کسب و کار ، محیط اطراف و در محل هایی که فعالیت داریم را پیشه نماییم ؛ یعنی همان شاخص های کیفی که ما را قادر به ادامه مسیر به سمت تعادل مستمر می سازد.

توسعه پایدار ضمن بودن یک برتری رقابتی، می تواند راه و روش کسب و کار نیز باشد. رشد اقتصادی و صنعتی همگام با لزوم موجودیت توسعه اجتماعی تنها بستگی به چند عامل کلیدی دارد که از میان آنها انرژی قطعا بدون شک و تردید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

صنایع نفت و گاز امروزه بخش عمده ای از این قبیل نیاز ها را از طریق خطوط عظیم لوله میسر می سازند. ما در شرکت لوله و تجهیزات سدید خودمان را در ارائه با کیفیت ترین- ولی در عین حال اقتصادی ترین – محصول در جهت تامین چنین اهدافی متعهد نموده ایم.
مدتی قبل یک سری بررسی ها و تحقیقات را به منظور بازنگری کفایت و شایستگی تاکتیک های شرکت در تحقق اهداف دراز مدت به انجام رساندیم که بر اساس یافته های این تحقیقات واحد تضمین کیفیت شرکت را مکلف نمودم که ضمائم لازم سیستم مدیریت کیفیت شامل ISO14001 ،OHSAS18001 ,HSE و در نهایت IMS را مستقر و اجرایی نماید.

هادی ترشیزی