[ مدیریت تولید ]

* * *

شامل کارخانه های :
  • تولید اسپیرال یک
  • تولید اسپیرال دو
پست الکترونیکی ارتباط با این واحد :
اسپیرال سدید