بیست و سومین نمایشگاه نفت و گاز

شرکت لوله و تجهیزات سدید در قالب شرکت گروه صنعتی سدید.

عکس های نمایشگاه