نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

18 تا 21 مهر 1398

این نمایشگاه در فضای 2000 متری و به عنوان زیرمجموعه شرکت های تابع گروه صنعتی سدید برگزار گردید.