نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

۱۸ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۸

این نمایشگاه در فضای ۲۰۰۰ متری و به عنوان زیرمجموعه شرکت های تابع گروه صنعتی سدید برگزار گردید.