باسلام

آغاز ماه مبارک رمضان را خدمت تمامی همکاران تبریک عرض می نمایم.

رمضان امسال متفاوت از سال های دیگر است. با مراقبت از یکدیگر و  دور ماندن حضوری از دوستان و نزدیکان میتوان بر کوید19 غلبه کرد.

ماه رمضان می تواند باعث تقویت ارزش های اسلامی مانند : عبادت ، مهربانی ، خدمت به دیگران و امید به روزهای بهتر باشد.