بازدید میهمانان و بازرسان ارشد شرکت ملی گاز ایران

این میهمانان جهت بازدید از توانایی ها و قابلیت های بالقوه شرکت در جهت تولید لوله های قطور انتقال گاز توسط شرکت سدید تشریف آورده بودند.
این بازدید در روز دوشنبه 22 مهر انجام شد.