[ تضمین کیفیت ]

مسئول : مهندس مسعود پازوکی

تحصیلات : کارشناس ارشد مکانیک

* * *

اهم فعالیت های :
پیاده سازی و اجرای استانداردهای بین المللی در شرکت
پیگیری و تمدید استاندادرهای مورد نیاز شرکت
ارائه آموزش های مورد نیاز در جهت اجرای استانداردها در سطح شرکت به کارکنان
پست الکترونیکی ارتباط با این واحد :                pazouki@sadidpipe.com