لوله اسپیرال
جوش درز اسپیرال
خطوط و تجهیزات تولید لوله اسپیرال
Product & projects
Name
Posco – Korea
Nippon – Japan
Baosteel - China
Taiyuan Iron & Steel-Tisco – China
Lincoln- France
ESAB- Sweden
Kavosh Josh- Iran
Iran Josh -Iran
Ama - Iran
Nogostaran - Iran
Contact Us

Factory:

Tel:+982155241021
Fax: +982155249622

Centeral Office:

Tel:+98218854951517-19
Fax: +982188549511
E-mail: info@sadidpipe.com