شرکت تولید لوله اسپیرال
سدید تولید لوله با قطر بالا
 • تلفن کارخانه: 5-02155242590
 • تلفن دفترمرکزی: 02188549515 و 02188549517
آزمايش مواد اوليهکليه آزمايشات مواد بر طبق استانداردهای مورد لزوم هر يک از مواد از فروشنده دريافت و در صورت تشخيص واحد کنترل کيفی به منظور کنترل مجدد جهت آزمايشگاههای معتبر بيرون از شرکت ارسال می گردد.

آزمايش پوشش

 • دستگاه ضخامت سنج
 • ضخامت‌سنج پوشش اپوکسی
 • ضخامت سنج پوشش اپوکسی حالت تر
 • ضخامت سنج پوشش اپوکسی حالت خشک
 • ضخامت سنج پوشش پلی‌اتيلن هاليدی
 • تست هاليدی
 • تست پوشش اپوکسی هاليدی
 • تست پوشش پلی‌اتيلن
 • دستگاه تست چسبندگی
 • تست چسبندگی پوشش اپوکسی
 • تست چسبندگی پوشش پلی‌اتيلن
 • دستگاه تست نفوذپذيری پوشش پلی‌اتيلن
 • دستگاه اندازه‌گيری مقاومت ضربه پذيری پوشش پلی اتيلن
 • تست مقاومت جدای کاتديک پوشش پلی اتيلن
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لوله و تجهیزات سدید می باشد. مدیرسایت